Gemeente en Werkplaats Overvecht onderzoeken buurtaanpak Overvecht Noord

Foto: speelplaats aan de Haifadreef - Ankaradreef (THEMA-dreven), Olivier BeensHaalbaarheidsonderzoek naar ingrepen rond THEMA-dreven, Zambesidreef en Tigrisdreef.

De gemeente heeft de ambitie om Overvecht te versterken met de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Ook ligt er een flinke opgave om voor meer woningen te zorgen, en dus ook in onze wijk. De gemeente heeft samen met de Werkplaats Overvecht afgesproken om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid in twee buurten in Overvecht Noord.

Het doel is de kansen voor wijkverbetering te onderzoeken. Bijvoorbeeld door het toevoegen van meer woningen, meer aantrekkelijke groene verblijfsplekken, meer ruimte om te sporten en te spelen, en extra maatschappelijke voorzieningen. De Werkplaats is één van de partners waar de gemeente mee samenwerkt in de wijkaanpak.

THEMA-dreven en TiZa-dreven

Vanuit de wijkaanpak lopen in Overvecht Noord twee buurtaanpakken waarin gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties samenwerken. Doel is om de buurten veiliger en schoner te maken en om kansen te vergroten dat mensen hier met plezier wonen. De twee buurtaanpakken lopen in de THEMA-dreven en in de Zambesidreefbuurt. Ook gaan woningcorporaties op diverse plekken in Overvecht aan de slag met het renoveren van flats, waaronder in deze twee buurten.

 

Werkplaats Overvecht ziet kansen

De Werkplaats ziet kansen om bij te dragen aan de opgaven van de buurtaanpakken, en de verdichtingsopgave van Utrecht. Daarom heeft de Werkplaats het initiatief genomen voor twee haalbaarheidsonderzoeken in Overvecht Noord: rond de THEMA-dreven (tussen de Rio Brancodreef en de Haifadreef - Klopvaart - Gangesdreef)  en de TiZa-dreven (de Zambesibuurt en de Tigrisbuurt rondom Park de Gagel) in Overvecht Noord. 

Ambities van de gemeente

De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief, omdat het aansluit bij de ambities van de gemeente. Wethouder Kees Diepeveen:

“Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we onder meer aan de ambitie ‘plezierig wonen in een meer gemende wijk’. Ook hebben we een opgave om meer woningen bij te bouwen, ook in Overvecht. Dit hebben we beschreven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Mochten de haalbaarheidsonderzoeken van de Werkplaats leiden tot een gebiedsontwikkeling, dan sluiten ze hier mooi bij aan.”

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De Werkplaats gaat de komende negen maanden onderzoeken of hun ideeën haalbaar en wenselijk zijn. Dit doen zij samen met bewoners en organisaties in de wijk. Het onderzoek van de Werkplaats loopt tot eind 2021. Op basis van het onderzoek, volgt er een plan. Eind 2021 beoordeelt de gemeente de haalbaarheid ervan op vier punten:

1. Draagt het bij aan het versterken van de bestaande buurt? 
2. Sluit het aan bij de ambities van de gemeente? 
3. Wat vinden buurtbewoners ervan? 
4. Zijn de ideeën financieel haalbaar?

Als blijkt dat dit zo is, gaan de Werkplaats en de gemeente de plannen voor het gebied samen verder uitwerken.

Omgevingsprogramma vertaalt ambities in concrete verbeteringen

Momenteel is de gemeente bezig met aan het Omgevingsprogramma voor Overvecht. Hierin worden de ambities van de wijkaanpak vertaald naar concrete, fysieke wijkverbeteringen per buurt. Belangrijk daarbij zijn ook de opgaven uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, zoals  ‘de 10 minutenstad’. Dat houdt in dat zoveel mogelijk voorzieningen op loopafstand zijn te vinden, je bouwt voor én met de buurt. Het opstellen van het Omgevingsprogramma gebeurt samen met bewoners en organisaties in de wijk. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het programma vaststellen. 

logo samenvoorovervechtWijkakkoord: afspraken met partners

Verder wordt er gewerkt aan een Wijkakkoord. Hierin maakt de gemeente met een aantal partners afspraken over een langjarige inzet in Overvecht. Deze partners zetten zich nu al in voor Overvecht. Met het Wijkakkoord zoeken de betrokkenen echter nog nadrukkelijker de samenwerking op. De eerste gesprekken hierover vinden plaats met de provincie, Rijk, Werkplaats Overvecht, woningcorporaties en met bewoners.

Bron: website Gemeente Utrecht
Lees meer over de wijkaanpak Samen voor Overvecht

Back to top